ក្រុមគោល

វានឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តន៍ពេញលេញនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អបំផុត។ 2ªMM។ វានឹងបំពេញមុខងារនៃការប្រមូលផ្តុំនិងការសម្របសម្រួលនៃ: ផ្លូវទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងស្ថាប័នមធ្យោបាយនៃការទំនាក់ទំនងឯកសារការផលិតសម្ភារៈទូទៅការបែងចែកនិងបណ្តាញសង្គមជាមួយនឹងប្រធានបទទូទៅនៃផ្លូវនេះ។ 

El EB វានឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសកម្មជនប្រហែល ៣០០ នាក់ដែលគាំទ្រមុខងារមួយក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនដែលនឹងចាំបាច់។ ប្រហែលជា ១៥០ នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេក៏ជាអ្នកដែលនឹងដើរក្បួននៅផ្នែកណាមួយ (១៥-២០ ថ្ងៃ) នៃផ្លូវ។ សរុបទៅនៅពេលណាមួយនឹងមានមនុស្សធ្វើដំណើរពី ១៥ ទៅ ៤០ នាក់។

នៅខែមករា 2019 នឹងបើក ការចុះឈ្មោះទៅក្រុមគោល (EB) ហើយនៅក្នុងខែមិថុនានៃ 2019 វា នឹងកំណត់អ្នកចូលរួម. 

ដើម្បីធ្វើជាផ្នែកមួយនៃក្រុម Base អ្នកអាចបំពេញទម្រង់ខាងក្រោមនេះ:

rafael_de_la_brubia

Rafael de la Rubia

ប្រភពដើម: ម៉ាឌ្រីដ, អេស្ប៉ាញ
អាយុ: 69
វិជ្ជាជីវៈ: ស្ថាបនិកនៃពិភពលោកគ្មានសង្គ្រាមនិងវេទិកាមនុស្សធម៌ស្តីពីការអប់រំ
ការលើកទឹកចិត្ត: នាំមកនូវសន្តិភាពដល់ជ្រុងទាំងអស់។