បន្ទាប់ពីខែមីនានៅកូស្តារីកា

បន្តជាមួយនឹងការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអ័ក្ស ១ នៃវេទិកាប្រាជ្ញារបស់ជនជាតិដើមភាគតិច

នៅថ្ងៃទី ៨ ខែតុលាស ពហុវប្បធម៌អាមេរិកាំងឡាទីនទី ១ ខែមីនាសំរាប់អហិង្សាអ័ក្សទី ១ នៃវេទិកាត្រូវបានបន្តប្រាជ្ញារបស់ប្រជាជនដើមឆ្ពោះទៅរកការរួមរស់ដោយអហិង្សាពហុវប្បធម៌។

ការរួមរស់ពហុវប្បធម៌ក្នុងភាពសុខដុមតម្លៃនៃការរួមចំណែករបស់ដូនតា ទីប្រជុំជនដើម និងរបៀបដែលពហុវប្បធម៌អាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវលទ្ធភាពនៃការរួមបញ្ចូលការរួមចំណែកនេះនៅក្នុងអនាគតអហិង្សាដែលយើងចង់បានសម្រាប់អាមេរិកឡាទីន

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ