ការបោះឆ្នោត។

សម្លេងឆ្នោតច្រើនទៀត។

តើអ្នកចង់បន្តបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាខែមីនាបន្ថែមទៀតទេ? ចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោម។