ការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវខែមីនាពិភពលោកលើកទី ៣ ដើម្បីសន្តិភាព និងអហិង្សា