វេទិកានិងសន្និសីទ

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលពួកគេបានធ្វើច្រើនជាង 15 សន្និសីទនិងវេទិកាស្តីពីអហិង្សា។ សន្និសីទចុងក្រោយនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដក្នុងសកម្មភាព 2017 ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងសភាតំណាងរាស្រ្តក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Madrid និងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បអែល Pozo ។ យើងសង្ឃឹមថា2ªMMនេះក្រៅពីសកម្មភាពរបស់កន្លែងគ្នា, មួយថ្ងៃឬវេទិកាមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មួយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ, ពិភាក្សានិងផែនការសកម្មភាពនាពេលអនាគត, ក្នុងការបន្ថែមទៅអង្គការនិងអ្នកសហការ coalesce សម្តែង។

[tribe_events_list ដែនកំណត់ = "៣"]