គំនិតផ្តួចផ្តើមអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ការផ្តួចផ្តើមដោយប្រទេស

ប្រទេស​នេប៉ាល់

មកដល់ឆាប់

[លេខសម្គាល់ផែនទី = "២២៧៣៣" ហ = "៩៧០"]