បូលីវី៖ សកម្មភាពគាំទ្រខែមីនា

សកម្មភាពក្នុងការគាំទ្រម៉ាឡាអាមេរិចឡាទីនដើម្បីអហិង្សានៅបូលីវី

El 11 de setiembre, se expresó la adhesión de la activistas de la Noviolencia de Bolivia a la ពហុវប្បធម៌អាមេរិកាំងឡាទីនទី ១ ខែមីនាសំរាប់អហិង្សា.

ក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីមកពីថ្នាក់ទី ៤ បង្ហាញពីការបដិសេធចំពោះការរំលោភបំពាន។

En el 2 de octubre, ទិវាអហិង្សាអន្តរជាតិ, se realiza un trabajo con el Pedido, “el regalo de el Pedido de Silo” que nos permite conectar con la Paz, la Fuerza y la Alegría.

ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ